Dlouholeté zkušenosti
Kvalitně odvedená práce
Použití původních technik

Obnova historických objektů

My obnovou rozumíme komplexní přístup k dřevěným částem objektu. Specifikem je odborné posouzení stavu jednotlivin i posouzení celku a návrh oprav, které by byly šetrné k památce a byly kvalitně zpracovány. 

Zabýváme se:

 • stavebně-truhlářské výrobky
 • okna
 • dveře
 • podlahy
 • obložení
 • nábytek
 • dřevěné doplňky


Nově pasportizace/inventarizace okenních a dveřních výplní jako podklad pro dokumentaci k získání dotačních titulů (např. nová zelená úsporám).

 • Fotodokumentace, zaměření a popis každého z prvků
 • Stav a míra poškození
 • Návrh řešení obnovy se zřetelem na zvýšení tepelně izolačních vlastností daného prvku v souladu s požadavky památkové péče
 • Tabulkové zapracování včetně všech důležitých dat k prvku (možnost i orientační ceny pro obnovu)
 • Historické rešerše, dohledání pramenů – plánů, fotografií, dokumentace,…


Zvýšení tepelných vlastností u starších oken  

Při obnově historických objektů se setkáváme s problémem jednoduchého skla při venkovních oknech, které není dostatečné pro dnešní úsporné bydlení a díky památkové ochraně nelze "staré" okno nahradit pro dnes běžným typem EURO okna. Proto nabízíme velmi účinné a jednoduché řešení: 

 1.  Při výrobě nových tvarově vhodných oken je osazeno tepelně izolačního dvojsklo (DIT) do venkovních rámů oken. Tímto lze výrazným způsobem zajistit lepší tepelně izolační vlastnosti objektu.

 2. Při obnově okna původního lze v závislosti na jeho možnostech vpravit izolační dvojsklo přímo do rámu okna – závisí především na stavu, šířce, typu a velikosti okenního rámu.


Pozor na konečné působení objektu v exteriéru. Pohledový vizuální vjem starých skleněných okenních tabulek je nezaměnitelný. Díky taženému sklu, které vytváří lámavost pohledu na nerovné ploše skla. DIT má dokonale rovnou plochu a tím může necitlivě zasáhnout do místa kulturního prostředí, jež svoji „dokonalostí“ neakceptuje genius loci daného místa.


Legislativa při obnově rozdělme historický objekt či předmět na:

 • památkově chráněny (zákonem o státní památkové péči č. 20/1987 sb.) nutné jednat s orgánem památkové péče
 • nechráněný – nechráněný objekt či předmět podléhá majiteli a zákonům mimo zákon o státní památkové péči č. 20/1987 sb. Památkáři mají možnost pomoci s obnovou nechráněného historického objektu či předmětu.

Legislativa ČR počítá s ochranou památek, a proto se majitel památky musí řídit danými předpisy. Jednoduše nelze dělat významnější zásah (obnovu) bez závazného stanoviska viz § 14 památkového zákona.

Restaurování, dokumentace: +420 605 301 501
Obnovy objektů, repase, repliky, tvorba nových: +420 775 345 718